Italiano

Gestione sostenibile e remunerativa per le foreste Europee

Per sostenere lo sviluppo della nuova bioeconomia occorre aumentare la disponibilità di legname, migliorando la produttività dei boschi attraverso nuovi modelli selvicolturali, riducendo il costo del legname grazie all’applicazione di nuove tecnologie di raccolta, e aumentando la competitività delle imprese di utilizzazione tramite nuovi modelli imprenditoriali.
Nei prossimi 4 anni, il progetto Europeo TECH4EFFECT lavorerà su tutti questi aspetti, mirando nel frattempo a ridurre anche gli impatti ambientali delle utilizzazioni forestali. Il progetto svilupperà anche un sistema elettronico per l’autovalutazione delle prestazioni dell’impresa, reso disponibile sul web alle imprese boschive di tutta Europa anche in versioni nazionali (cioè basate su dati nazionali e disponibili nelle lingue nazionali). Tale strumento servirà a supportare una gestione forestale moderna basata su conoscenze solide e oggettive.

Dettagli nei seguenti documenti
Contatti:

Raffaele Spinelli (CNR-IVALSA); spinelli(@)ivalsa.cnr.it
Maria De Stefano (CONAIBO); info(@)conaibo.com

Deutsch

Wirtschaftliches und nachhaltiges Forstmanagement in Europa

Um die Bioökonomie mit ausreichenden holzbasierten Ressourcen in Europa zu versorgen, muss der Zugang zu vorhandenen Nutzungsreserven geschaffen sowie Holzernte- und Waldbaukonzepte einschließlich angepasster Bewirtschaftungsstrategien verbessert werden.

Das Forschungsprojekt TECH4EFFECT zielt darauf ab, den Zugang zu Holzressourcen zu erhöhen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen der Holzernte zu reduzieren. Ein webbasiertes  Benchmarking-Tool zur Erfassung und Systematisierung von Holzernteverfahren aus ganz Europa wird entwickelt, um eine solide Grundlage für eine wissensbasierte Waldbewirtschaftung zu schaffen.

Details zu TECH4EFFECT finden sie in folgenden Dokumenten:
Kontakt:

Deutschland: Hans-Ulrich Dietz (KWF); hans-ulrich.dietz(@)kwf-online.de
Österreich: Gernot Erber (BOKU); gernot.erber(@)boku.ac.at

Norsk

Lønnsom og bærekraftig skogskjøtsel

Bioøkonomien, og det grønne skiftet, fordrer økt bruk av biomasse fra skog. Løsningen på denne utfordringen er å bedre tilgangen til tømmerressursene, øke trærnes vekst, samt ytterligere forbedringer i hogst, skogskjøtsel og forretningsmodeller.

I løpet av de neste fire årene skal det europeiske forskningsprosjektet TECH4EFFECT bidra til nettopp dette: Å øke tilgangen til skogressursene, samtidig som miljøbelastningen av hogst blir redusert.
BBI-JU-prosjektet TECH4EFFECT skal blant annet utvikle et eget nettbasert verktøy for innsamling, systematisering og sammenligning (“benchmarking”) av hogstmetoder mellom de ulike europeiske landene. Et slikt verktøy vil gi et solid grunnlag for en kunnskapsbasert skogskjøtsel.

Detaljer om TECH4EFFECT i følgende dokumenter:
Kontakt:

Rasmus Astrup (NIBIO); rasmus.astrup(@)nibio.no

Dansk

Profitabel bæredygtig skovdrift – I europæisk perspektiv

Projektet vil analysere informationsstrømme og skovningssystemer med det mål at effektivisere fremskaffelse af træ fra skovene til industrier og energiproducenter. Lykkes det blot at fjerne en enkelt håndtering af flisen, før den brændes af i kedlen på varmeværket, vil det føre til et mærkbart bedre resultat for skovejeren.
Der vil blive set på skovdyrkningssystemer og træarsvalg, som kan øge produktionen og fremskynde udtaget af biomasse og gavntræ. Målet er bl.a. at udvikle en app til maskinførere og beslutningstagere i skovbruget, så de kan sammenligne operationerne og få et billede af effektiviteten fra opgave til opgave.

Skovning, udkørsel og flisning er skovdriftens mest omkostningstunge og brændstofforbrugende operationer, så selv små forbedringer vil have stor indflydelse på driftsøkonomi og klima. Projektets partnere er enige om, at den teknologiske udvikling ikke går så stærkt som tidligere. Fremdriften i skovbruget må derfor i højere grad baseres på bedre tilrettelæggelse af arbejdet. I den indledende fase indsamles de mange erfaringer, der allerede findes i europæisk skovbrug.

En datadrevet og videnbaseret revolution af den europæiske skovsektor, er den beskedne ambition med TECH4EFFECT. Fokus vil i den forbindelse være på adgang til træressourcerne gennem effektivisering af skovdyrkningssystemer, bedre forståelse af og udvikling af forretningsmodeller for indkøb af ydelser til skovdriften.

Detaljer om TECH4EFFECT i følgende dokumenter:
Kontakt:

Niels Strange (UCPH); nst(@)ifro.ku.dk
Karsten Raae (Skovdyrk); kra(@)skovdyrkerne.dk